From freepik

A continuación, neste artigo, presentamos a información de todo o proceso de admisión de novo alumnado e renovación de prazas para o vindeiro curso 2021 – 2022.

NORMATIVA REGULADORA

  • ORDE do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación.
  • DECRETO 254/2012, de 13 de decembro, polo que se regula a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que imparten as ensinanzas de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación.
  • ORDE de 18 de decembro de 2020 pola que se modifica a Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sostidos con fondos públicos que impartan ensinanzas de 2º ciclo de educación infantil, de educación primaria, de educación secundaria obrigatoria e de bacharelato reguladas na Lei orgánica 2/2006, de 3 de maio, de educación.

CALENDARIO DO PROCEDEMENTO DE ADMISIÓN E MATRÍCULA PARA O CURSO 2021/22

Publicación de postos escolares vacantesAntes do 1 de marzo
Presentación de solicitudes de admisión01 – 22 de marzo
Presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremaciónDo 25 de marzo ao 7 de abril
Publicación das listaxes provisionais de persoas admitidas e non admitidas.Antes do 25 de abril
Publicación das listaxes definitivas de persoas admitidas e non admitidas.Antes do 15 de maio
Formalización da matrícula en Educación Infantil e Primaria.22 – 30 de xuño
Formalización de matrícula en ESO.25 de xuño – 10 de xullo
Prazo extraordinario de formalización de matrícula en ESO1 – 10 de setembro

XORNADAS DE PORTAS ABERTAS

Este ano, a causa da situación provocada pola COVID e as necesarias e obrigatorias medidas sanitarias non faremos as xornadas de portas abertas de xeito tradicional.

Para obter información poñédevos en contacto có centro para concertar una entrevista coa dirección do mesmo.

  • Teléfono de contacto 986 376 153
  • Mail de contacto: direccion@sanjosedelaguia.com

Agardámosvos!

PERIODO DE ADMISIÓN

O procedemento e prazos de reserva e de admisión do alumnado son:

ALUMNADO XA MATRICULADO NO COLEXIO

Lembramos que o alumnado matriculado nun centro educativo sostido con fondos públicos ten garantida a súa permanencia no mesmo, nos termos establecidos no artigo 5.1 do Decreto 254/2012. Polo tanto, o cambio de curso non requirirá ningún novo procedemento.

Enviarémosvos a través das persoas titoras a ficha de actualización de datos de cara ao curso que ven: Rogamos que a entreguedes nun prazo de 10 días.

Para facer una adecuada previsión de prazas para o curso que ven agradeceríamos que as baixas sexan comunicadas canto antes así como a intencionalidade de matricular a un irmán ou irmá de alumnado xa matriculado no centro.

ALUMNADO NOVO

Presentación de solicitudes do 1 ao 20 de marzo.

A familias poderán cumprimentar as solicitudes de reserva na secretaría do centro ou ben telematicamente (/www.edu.xunta.es/admisionalumnado/).

Se desexades tramitar a reserva a través da sede electrónica, deberán utilizar o modelo có código de referencia ED550A

Se a familia presentou a solicitude por vía telemática (sen certificado dixital) deberá entregar no centro a documentación xerada incluíndo o código de solicitude

No impreso poden relacionar ata 6 Centros por orden de preferencia, pero cada alumno e alumna só pode presentar una única solicitude no Centro no que solicite praza en primeiro lugar, advertindo que a infracción determinará a perda dos dereitos de prioridade que poidan corresponderlle (Orde do 12 de marzo de 2013 pola que se desenvolve o procedemento para a admisión do alumnado en centros docentes sustentados con fondos públicos). A solicitude de reserva de praza presentarase no centro de orixe.

A solicitude deberá ser asinada pola nai, pai ou representantes legais da alumna/o.

O proceso de admisión continuará durante os meses de abril, maio e xuño, cunhas datas e prazos que proximamente serán publicados.

Presentación de documentación acreditativa dos criterios de admisión.

No caso de que teñamos máis solitudes que prazas libres solicitaremos a presentación da documentación acreditativa dos criterios de baremación aquí debaixo descritos, que se deberá entregar entre o 25 de marzo e o 7 de abril de 2021 na secretaría do Centro.

Os criterios de baremación segundo a normativa vixente son:

CRITERIOPUNTUACIÓN
Irmáns/ás no centroPrimeiro irmán: 8 puntos

Segundo e seguintes: 2 puntos cada un
Traballador do propio centro3 puntos, non acumulables por ambos proxenitores
Proximidade do domicilio familiarNa área de influencia: 6 puntos

En áreas limítrofes: 3 puntos
Lugar de traballo do pai/nai/titorNa área de influencia: 4 puntos

En áreas limítrofes: 2 puntos
Renda anual per cápita da unidade familiarInferiores a 0,5 veces o IPREM: 3 puntos

Igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 veces o IPREM: 2 puntos

Igual ou superior a 0,75 veces e inferior ao IPREM: 1 punto

Igual ou superior ao IPREM: O puntos
Discapacidade igual ou superior ao 33%Do alumno/a: 4 puntos

Dun pai, nai, titor: 3 puntos

Irmán ou irmá: 1 punto cada un deles
Pertenza a familia numerosaCategoría Xeral: 2 puntos

Categoría Especial: 3 puntos
Condición de familia monoparental2 puntos
Criterio complementario do centro: ser antiga/o alumna/o do centro1 punto

Publicación de ADMITIDOS e NON ADMITIDOS

Publicación das listaxes provisionais de admitidos e non admitidos: antes do 25 de abril de 2021.

Publicación das listaxes definitivas de admitidos e non admitidos: antes do 15 de maio de 2021.

Prazo para a formalización da matrícula ordinaria:

  • Do 22 de xuño ao 30 de xuño de 2021 para Infantil e Primaria
  • Do 25 de xuño ao 12 de xullo de 2021 para ESO
  • Prazo extraordinario para ESO de 1 de setembro ao 10 de setembro de 2021

Horario de atención.

A partir do mes de febreiro, a Dirección do Colexio, atenderavos, con previa cita, para consultar calquera dúbida xa sexa telefonicamente (986 376 153), por vídeo conferencia ou ben no mail direccion@sanjosedelaguia.com

Secretaría

Das 10:00h ata as 14:00h todos os días.

Para calquera dúbida non dubidedes en poñervos en contacto connosco no teléfono 986 376 153 ou no mail secretaria@sanjosedelaguia.com